انحلال شرکت تعاونی

چنین تصمیی (با توجه به اینکه پذیرش تعهد نیازمند ابراز اراده متعهد است و مجمع عمومی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید) قابل پذیرش و نفوذ حقوقی نیست و نمی توان برای الزام اعضا به پرداخت حق عضویت، به آن استناد نمود مگر آنکه کلیه اعضای شرکت در مجمع عمومی یا شده رای موافق به آن داده باشند. به صورت کلی شرکت های تعاونی نیز همانند نیز انواع قالب های شرکت ممکن است به دلایلی پس از مدتی امکان فعالیت نداشته باشند. در این شرایط باید مجمع عمومی فوق العاده این شرکت ها با تشکیل جلسه در خصوص ادامه فعالیت شرکت نسبت به تنظیم صورتجلسه ای برای انحلال شرکت در صورت توافق حداکثر اعضا به جمع بندی برسند.

  • بنابراین بایستی میان وزارت مذکور و سایر دستگاهها و مراجع هماهنگی های لازم نیز به وجود آید .
  • شرکتهای تعاونی می‌ توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌ العاده و طبق مقررات آئیننامه اجرائی این قانون با یکدیگر ادغام ‌شوند.
  • ماده71- اعضاء هیأت مدیره ، مدیرعامل وبازرسان، مشترکاً مسئول جبران هر گونه زیانی هستند كه در نتیجه تخلفات آنان به شركت یااعضا آن وارد شود.

قابل یادآوری است که در این خصوص رعایت میزان حداقل سرمایه، یعنی مبلغ یکصد میلیون ریال برای شرکت های تعاونی عام و ده میلیون ریال برای شرکت های تعاونی خاص، الزامی است. بنابراین در صورتی که مبلغ سرمایه موجود به حداقل های فوق بالغ نباشد، شرکت تعاونی باید منحل شود و یا از طریق افزایش سرمایه کسری آن تامین شود. ماده ۱۳۶ (اصلاحی ۰۵ˏ۱۲ˏ۱۳۵۰)- شورای عالی هم آهنگی ‌تعاونی‌های کشور که دبیرخانه و محل تشکیل جلسات آن در وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، بریاست وزیر تعاون و امور روستاها و با عضویت مقامات زیر تشکیل ‌‌می‌گردد. ماده ۱۱۵- انتقالات قطعی و اجاره واحدهای مسکونی از طرف ‌شرکت‌های تعاونی مسکن باعضاء آنها مشمول مقررات مالیات بر درآمد املاک ‌قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود لکن در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مزبور تعیین خواهد شد.

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

5-هرگونه تجاوز از حدود پروانه‌های ساختمانی اعم از احداث واحد مسکونی, تجاری ،اضافه بنا،تغییرکاربری مشاعات وپارکینگ. جهت دریافت مشاوره، فرم زیر را پر کرده تا کارشناسان سفیر صلح با شما تماس بگیرند. آن دسته درآمدی که برای کسب سود بوده است مشمول مالیات است اما درآمد نوع دوم که ناشی از فروش دارایی و اموال شرکت بوده و برای تصفیه انجام شده مشمول مالیات نیست چرا که معامله تجاری و سودآور نبوده است. با فوت یا حجر شرکا و یا با عدم توانایی شرکا برای پرداخت دیون شخصی خود مقدمات انحلال فراهم می‌شود.

تمدید مدت شرکت تعاونی به عهده کدام مرجع است

که توسط فرمول بانکی و تعیین درصد جریمه محاسبه گردیده و گزارشات متنوع ارائه مینماید. دستگاههای‌موضوع‌ماده17قانون‌بخش تعاونی ویااشخاص موضوع تبصره3 ماده3 اساسنامه ( (درصورت مشاركت) نوشته شود. ماده 77- ادغام تعاونی پیگیری ثبت تغییرات شرکت یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه‌های اجرائی مربوط می‌باشد. 16-ارائه گزارش خلاف واقع به مجامع عمومی, وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه و یا سایر مراجع ذیصلاح.

‌سوم- اتحادیه تعاونی اعتباری که بتدریج برای انجام خدمات اعتباری مورد نیاز واحدهای عضو با تأیید وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت ‌شورای پول و اعتبار بصورت منطقه‌‌ای و بر اساس مقررات فصل هشتم این قانون تشکیل می‌شود. ‌در این نوع اتحادیه‌‌‌های تعاونی باید جمله‌‌ای که معرف نوع کار و عملیات اتحادیه باشد بنام آن اضافه شود و حداقل تعداد عضو مذکور در تبصره ماده ۲ این قانون در آن رعایت ن‌‌می‌گردد. تبصره (اصلاحی ۰۵ˏ۱۲ˏ۱۳۵۰)- خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره در دفتری بنام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت ‌‌می‌گردد و بامضای اعضای هیئت مدیره حاضر در هر ‌جلسه ‌می‌رسد. ‌تبصره ۱- در صورت استعفاء، ثبت شرکت فوت، ترک عضویت و یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی بشود یکی از اعضاء‌ علی‌ البدل برای بقیه مدت مقرر بجانشینی وی در جلسات هیئت مدیره دعوت می‌شود. تبصره- مجمع عمومی که طبق مفاد تبصره ماده ۲۶ این قانون دعوت و تشکیل می‌شود بوسیله مسن‌ ترین عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد‌ شد. به استناد ماده 203 قاون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری استان مأمور اجرای قانون مربوطه بوده و با توجه به ماده 185 قانون مذکور رسیدگی به جرایم ماده 181 در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد و طبق پیش بینی قانون جرایم فوق بصورت خارج از نوبت در مراجع فوق صورت می پذیرد.

نظر به بند یک ماده (۲) قانون‌ تامین اجتماعی صرف قرار داشتن در دایره شمول مقررات قانون مذکور الزاما به‌ معنای شمول مقررات قانون کار نسبت به‌ بیمه‌شده نخواهد بود. در قانون کار مقرراتی برای تعدیل و بازخرید سنوات کارگران دائم پیش بینی نشده است و انجام آن منوط به تراضی و توافق طرفین خواهد بود و در صورت بروز اختلاف موضوع در مراجع حل اختلاف واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل قابل طرح و رسیدگی می باشد. 1۹- آیا مراجع حل اختلاف موضوع ماده (۱۵۷) قانون کار می توانند نسبت به صدور رای در خصوص مجازات های مقرر در مواد (۱۷۱) لغایت (۱۸۶) قانون کار اقدام نمایند. در چنین حالتی می توان شرکت های مورد نظر را تحت نام واحد (مثل شرکت تعاونی مسکن سازمان … ) و ذکر شماره های 1 و2 تغییر وضعیت داد. در این خصوص بایستی صدور برگ شماره 1 موضوع ماده 9 آیین نامه سجل قضایی از اداره مربوطه تقاضا شود.

انحلال شرکتها در کدام مجمع عمومی تصویب می‌شود؟

مرکز شرکت‌‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، فهرست محصولات دارای اولویت دانش بنیان را منتشر کرد. جهت تعیین مدیران ، مجمع عموی عادی تشکیل می شود و جهت تشکیل مجمع 51% سهام و اکثریت عددی بایستی حضور داشته باشند. همزمان با سفر معاون امور اسناد سازمان ثبت صورت گرفت افتتاح آرشیو الکترونیکی دفاتر قانونی دفاتر اسناد رسمی آرشیو الکترونیکی دفاتر قانونی دفاتر اسناد رسمی در بازدید معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان آغاز به کار کرد. شرکتهای دانش بنیان شرکتهایی هستند که پس از تولید خدمات (دانش بنیان) ، دانش و ارائه راه کار تولید آن می توانند از مزایا و تسهیلات قانونی برای مدت معین تا تولید اصل استفاده کنند .

ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۴ˏ۰۲ˏ۱۳۵۴)- مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء یا وکلای آنان رسمیت پیدا ‌‌می‌کند و در صورت به دست نیامدن حد نصاب مذکور،‌آگهی دعوت مجدد مجمع عمومی باید حداکثر ظرف پانزده روز با رعایت مفاد ماده ۲۷ این قانون با همان دستور جلسه قبلی منتشر شود. ‌جلسه دوم با حضور عده حاضر که نباید از ۷ نفر، بدون در نظر گرفتن وکالت موضوع ماده ۸ این قانون (‌باستثنای نمایندگی موضوع ماده ۹ این قانون) کمتر باشد، رسمیت خواهد یافت. ‌در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحقی ‌‌می‌تواند برای رسیدگی بموضوع یا درخواست انحلال شرکت بوزارت تعاون و امور روستاها یا وزارت کار و امور اجتماعی (‌در مورد ‌شرکت‌های تعاونی کارگری) مراجعه نماید. دقت داشته باشید که صورتجلسه تنظیم شده را به همراه رسید پذیرش در پاکت مخصوص برای اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید. در این مرحله از ثبت تغییرات شرکت شما باید نوع تصمیم ثبت شده در صورتجلسه را مشاهده کنید. دقت کنید که چنانچه در گام قبلی شما تصمیمی مبنی بر صورت جلسه هیئت مدیره انتخاب کرده باشید نمی ‌توانید در این گام آن را تغییر دهید.

بموجب بند یک ماده three قانون اصلاح قانون بخش تعاونی عبارت «مجمع عمومی فوق العاده» به عبارت «مجمع عمومی عادی» تغییر یافت. ‌د – ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهای هیأت مدیره. ‌تبصره – صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونیهای ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره‌ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد. 1 – صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت‌بازرسی نیز مجری است. ‌ماده 35 – مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (‌در حدود این قانون)، تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌ مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد.

۴- تعیین خط مشی و برنامه‌‌های شرکت و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابوابجمعی ‌مدیرعامل و کارکنان شرکت (‌بنا به پیشنهاد هیئت مدیره). ۷- سال مالی- مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارشهای هیئت مدیره و بازرسان و طرحها و برنامه‌‌ها بودجه مخارج و‌ عملیات شرکت- حسابرسی شرکت. ۴- سرمایه و تعداد سهام اولیه، ارزش هر سهم، حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد، بازپرداخت یا انتقال سهام مقررات مربوط ثبت برند تجاری بوکالت یا نمایندگی از طرف عضو. تبصره- میتوان در اساسنامه شرکت شرط قبول اعضای جدید را علاوه بر خرید سهام پرداخت مبلغی بعنوان حق عضویت متناسب با هزینه ‌توسعه وسائل و یا امکانات شرکت برای انجام خدمات اضافی موکول کرد. ماده ۴- شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم میباشد. ماده ۳ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۴ˏ۱۳۵۲)- عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و بتمام یا قسمتی از خدمات ‌شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.