شرکتهای تضامنی 4پایان مطالب

در موارد زیر مجمع فوق العاده وارد عمل شده و تصمیم گیری های لازم را انجام خواهد داد. برای مثال چنانچه شرکتی دارای فعالیت های غیر مشروع و مخالف قوانین …

ورود و خروج اعضاء در شرکتها

توجه داشته باشید که در صورت خروج شریک سرمایه شرکت نیز کاهش می یابد. اگر شما تمایل دارید سرمایه شرکت به همین مقدار بماند باید با صورتجلسه افزایش سرمایه/ورود شریک …