انواع اشخاص حقوقی و وظایف آن ها

در توضیح شخصیت حقیقی اشتباه تایپی شده و به جای استفاده از کلمه شخصیت حقیقی از شخصیت حقوقی استفاده کرده اید . شخصیت های حقیقی با تولد آغاز می‌ شوند و با مرگ به پایان می رسند ولی شخصیت های حقوقی با اراده موسسین آن ها و طبق قرارداد، به وجود می‌ آیند و با منحل شدن یا ورشکستگی از بین می‌ روند. نام شخص حقوقی باید بیانگر نام و نوع شرکت باشد و مخاطب را از وضعیت سهامی یا تضامنی بودن شرکت آگاه سازد. ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد تشکیلات غیر تجاری و انجمن باید جنبه ی معنوی داشته باشد مانند فعالیتهای ورزشی ،هنری،ادبی و مذهبی.

اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون تجارت

ماده 455 – مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيأت مديره اجازه دهد تا ظرف مدت معيني كه نبايد از دو سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ معين به يك ي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهد. ماده 453 – مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد هيأت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان در مورد افزايش سرمايه تصميم مي گيرد. بانك مذكور بايد با مراجعه هر يك از مؤسسان و پذيره نويسان تعهدنامه، وجوه پرداختي و يا مدارك مالكيت توديع شده آنان را مسترد كند. چنانچه مدير يا مديران تصفيه به وسيله دادگاه تعيين شده باشند، مدير يا مديران تصفيه بايد استعفاي خود را به دادگاه اعلام كنند و تعيين مدير يا مد يران تصفيه جدي د را از دادگاه درخواست كنند. در هر حال، استعفاي مدير يا مديران تصفيه تا زماني كه جانشين آنان به ترتيب مذكور در اين ماده انتخاب نشود و مراتب مطابق مقررات اين قانون ثبت و آگهي نگردد بي اثر است.

پس از انحلال شرکت به دلایلی که در حوصله این متن نیست از جمله انحلال اختیاری شرکت می توان برای صدور حکم ورشکستگی اقدام های لازم را انجام داد. که لازمه شرایطی چون عدم تقسیم دارایی های شرکت است و اینکه شرکت در حین انحلال از پرداخت معوقات متوقف شده باشد. تمامی مراحل را تکیمل کنید و سمت های اشخاص حقیقی و حقوقی شخصیت حقوقی را تکمیل کنید.

دیدگاه در مورد تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی

2- اقامتگاه صغیر (یعنی کسی است که به سن 18 سال نرسیده) و محجور (یعنی صغار، افراد غیررشید و مجانین) همان اقامتگاه ولی یا قیم است. اقامتگاه اداری شرکت‌‌ همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیأت رئیسه شرکت در ‌آنجا سکونت ثبت برند تجاری دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در ‌آنجا مستقر و گردآوری و جلسات هیأت مدیره و مجامع شرکت نیز در این اقامتگاه تشکیل می‌شود. همچنین در مواد دیگری نیز گفته شده که شرکت ها باید تحت نام مخصوص و منحصر به فرد تشکیل و تاسیس گردند.

چنانچه شركت تنها يك مدير داشته باشد، مدير مذكور سمت مديرعامل را نيز تصدي مي كند. اموال، مطالبات و ديون شركت را تنظيم و به بازرس يا بازرسان شركت ارائه كنند. در صورتي كه تعداد مديران بيش از دو شخص باشد به اجتماع مديران، هيأت مديره اطلاق مي شود. ماده 172 – اگر در نتيجه ضررهاي وارد شده سرمايه ثبت شده شركت كاهش يابد، مادام كه اين كمبود جبران نشود تأديه هر نوع سود به شركا و يا سهامداران ممنوع است و مبلغ تأديه شده بايد مسترد گردد.

  • ماده 132- هيچ يك از اركان شخص حقوقي نمي تواند تابعيت آن را تغيير دهد.
  • ماده 345 – اسامي بستانكاراني كه طلب آنها رد شده است، با ذكر دلا ي ل رد، درصورت موضوع ماده اين قانون درج مي شوند.
  • افرادی که قصد ثبت شرکت بازرگانی را دارند شرکت مسئولیت محدود را انتخاب می کنند.
  • ثبت اسم تجاری تاجر حقیقی طبق ماده 576 قانون.تجارت اختیاری است مگر در مواردی که قوه قضاییه ثبت آن را الزامی کند.
  • در واقع مجموعه شما چه فعال بوده باشد چه غیرفعال باید اظهارنامه خود را در مهلت تعیین‌شده تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور نماید.

در ماده 143 قانون مجازات اسلامی ‌ایران، ضابطه پذیرش مسئولیت کیفری به‌صورت کلی ذکرشده و جرایمی ‌که توسط این اشخاص قابل ارتکاب است، احصاء نشده و ظاهراً قاعده مسئولیت کیفری عام موردپذیرش قرارگرفته است. لکن با بررسی عمیق‌تر می‌توان برخی از جرایم را از شمول جرایم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی جدا کرد. قانون‌گذار جرایم را با توجه به مجازات آن‌ها در کتاب‌های مختلف قانون مجازات اسلامی تقسیم‌بندی کرده است، حدود در تبصره ماده 14 و ماده 20، جزء مجازات‌های قابل‌اعمال بر اشخاص حقوقی ذکر نشده‌اند؛ بنابراین جرایم مستوجب حد از شمول جرایم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی خارج خواهند بود. این امر با توجه به ماهیت فردمدارانه جرایم موجب حد و مجازات‌های قابل‌اعمال بر آن‌ها (رجم، قتل، شلاق و…) طبیعی است. باوجوداین ابهام در مفهوم نماینده قانونی، نگارنده بر این باور است که نظر اول با مبانی حقوقی و انصاف و اهداف قانون‌گذار در شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سازگارتر است.

ماده 364 – تقسيم اموال شركت بين شركا و يا سهامداران، خواه در مدت تصفيه و خواه پس از آن ممكن نيست، مگر آنكه شروع تصفيه و دعوت بستانكاران ازقبل سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله يك ماه در روزنامه شركت آگهي شده و ح داقل شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي گذشته باشد. در صورتي كه شركت روزنامه نداشته باشد، آگهي مذكور در روزنامه كثير الانتشار سراسري منتشر مي شود. ماده 321 – در كليه مواردي كه به موجب اين قانون مدير يا مديران تصفيه بايد از طرف دادگاه تعيين شوند، در صورت فوت، انحلال يا معذوريت مدير تصفيه يا منع وي از تصدي اين سمت، دادگاه دوباره به تعيين مدير تصفيه اقدام مي كند. ماده 319 – نحوه انتخاب مدير يا مديران تصفيه همان است كه براي مدير يا مديران شركت مقرر شده است. شرايط تصدي مديريت تصفيه و نحوه تعيين حق الزحمه و تعداد مديران تصفيه همان است كه براي مديران تصفيه ورشكستگي مقرر شده است.

اشخاص حقیقی دارای حقوق و تکالیفی هستند که ملزم به رعایت آن هستند. شرکت‌های سهامی مانند هر شخص حقوقی دیگر به دلایل مختلف به پایان عمر و فعالیت خود می‌رسند. اگرچه در اثر انحلال، شخصیت حقوقی شرکت سهامی از میان می‌رود، اما تا پایان عملیات تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت حفظ می‌شود. برای استعلام شناسه ملی اشخاص حقوقی، باید به سایت اداره ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنید. همچنین برای ثبت مؤسسه حقوقی لازم است کلیه مدارکی که در این مقاله به آن ها اشاره شده است را ارائه کنید تا علاوه بر دریافت اساسنامه مورد تأیید کانون وکلای دادگستری، بتوانید پروانه تأسیس موسسه را از قوه قضائیه دریافت کنید.

آن قسمت از سرمايه غيرنقد ني ز كه موضوع مذاكره است از حيث حد نصاب، جزء سرمايه شركت محسوب نمي شود. 17- تصريح به اينكه اظهارنامه مؤسسان به انضمام طرح اساسنامه بر اي مراجعه اشخاص به مرجع ثبت شركتها و سازمان بورس و اوراق بهادار تسليم گردي ده و در پايگاه الكترونيك آنها قرار داده شده است. ماده 370 – تا زماني كه شركت منحل نشده است، دي ون آن بايد از خود شركت مطالبه شود. پس از انحلال و تصفيه شركت نيز اگر اموال آن بر اي پرداخت د يون كا في نباشد، تنها بستانكاران شركتهاي تضامني، نسبي و مختلط مي توانند بر اي وصول مطالبات خود به هر يك از شركاي ضامن يا به تمام آنان رجوع كنند . در اي ن مورد، بستانكاران شركت بر بستانكاران شخصي شركا تقدم ندارند.

ماده 412 – در مورد ماده اين قانون آگهي فروش سهم با قيد مشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت در روزنامه شركت منتشر و يك نسخه از آگهي به وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي شود. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق به نام « المثني » از دفاتر شركت حذف و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام با قيد كلمه خريدار صادر و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام قبلي ابطال م ي شود و مرات ب بر اي اطلاع عموم آگهي مي گردد. ماده 398 – در صورتي كه براي بخشي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي مقرر شود، اين گونه سهام، سهام ممتاز ناميده مي شود. اعطاي هر نوع امتياز به سهامداران در شركتهاي سهامي جز در قالب سهام ممتاز مجاز نيست. تبصره – در شركتهاي سهامي، پس از ختم تصفيه، اموال شركت ابتد اء به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران مي رسد و مازاد به تر تي ب مقرر در اي ن ماده تقسيم مي شود.

آغاز و پایان اعتبار شخص حقوقی

مطابق با قانون تجارت ایران، تمامی اشخاص حقوقی (شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری) هنگام ثبت باید پرونده مالیاتی تشکیل دهند. مشهورترین وکیل اصفهان می گوید ممکن است که شخص حقوقی مرتبط با حقوق عمومی باشد که به آن ها اشخاص حقوق عمومی نیز می گویند. بدون شک و تردید دولت یک شخص حقوقی عمومی است، از دیگر نمونه های شخص حقوقی عمومی نیز می توان به شهرداری ها و سازمان های عمومی که قانون به آن ها استقلال مالی و اداری داده، اشاره کرد. وکیل حقوقی به عنوان مثال چند نمونه از این سازمان ثبت شرکت در تهران های عمومی را نام می برد؛ مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، دانشگاه تهران، سازمان آب منطقه ای و شرکت ملی نفت و … . در طی یک قرن گذشته، اشخاص حقوقی چه ازلحاظ تعداد و چه ازلحاظ اهمیت، رشد گسترده‌ای کرده‌ و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی، امنیتی و … از نظر صلاحیت، “اشخاص حقیقی” می‌توانند کلیه حقوق و تکالیفی را داشته باشند که قانون برای افراد در نظر گرفته است،در حالی که “اشخاص حقوقی” نمی‌توانند صاحب این حقوق و تکالیف گردند.

ثانیاَ- شناخت اشخاص حقیقی، به شناخت بهتر شخصیت های حقوقی کمک می نماید. اموال و حقوق مالی اجزای مثبت دارایی و دیون و تعهدات اجزای منفی دارایی شخص حقوقی تاجر را تشکیل می‌دهد. مطابق قانون تجارت دادگاه در زمان صدور حکم ورشکستگی یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه و یک نفر را به منظور نظارت به عنوان ناظر مشخص خواهد کرد. پس از انتخاب مدیر تصفیه از سوی دادگاه اقدامات مقدماتی شروع خواهد شد. به محض اعلام ورشکستگی پیگیری ثبت تغییرات شرکت و صدور حکم مربوطه فرد ورشکسته در تصرف اموال خود ممنوع خواهد شد و حق برداشت از حساب یا واریز به حساب خود را ندارد و شخص ورشکسته جزو افراد محجور قرار خواهد گرفت. محجوریت تاجر به معنی حمایت و مصلحتی است که تنها در امر ورشکستگی محجور است و منافاتی با سایر مسائل زندگی ورشکسته ندارد و برای حفظ حقوق طلبکاران او را محجور شناسایی می نمایند که حق تصرف در اموال منقول و غیر منقول خود را نداشته باشد.

پست شد در : misc